w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego Rady Osiedla Płonia, Śmierdnica, Jezierzyce za rok 2022

 

Uchwała nr 93/23

Zarządu Osiedla Płonia, Śmierdnica, Jezierzyce

z dnia 18 stycznia 2023 r.

 

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego Rady Osiedla Płonia, Śmierdnica, Jezierzyce za rok 2022

 

 Na podstawie § 22 pkt. 1 ust. 5 Statutu Osiedla (załącznik do Uchwały nr XXIX/783/17 Rady Miasta z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Płonia-Śmierdnica-Jezierzyce (D.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz.2822 z 2017 r.)

 

Zarząd Osiedla Płonia, Śmierdnica, Jezierzyce uchwala co następuje

§ 1.

Zatwierdza się roczne sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego Rady Osiedla Płonia-Śmierdnica-Jezierzyce za rok 2022 stanowiące załączniki nr 1 i nr 2 do Uchwały

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Osiedla

§ .

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Skarbnik Rady Osiedla                                                    Przewodniczący Rady Osiedla

     Halina Parzych                                                                         Henryk Jerzyk

Nr uchwały: 
93/23
Data uchwały: 
18/01/2023
Kadencja: 
2019-2024