W sprawie: wniosków do zmian (w ramach rozpoczętej procedury przez Komisję ds. Inicjatyw Społecznych, Sportu i Młodzieży RM) Statutu Osiedla Miejskiego Płonia-Śmierdnica-Jezierzyce (Uchwała Nr XXIX/783/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r. ..

Uchwała nr 90/22

Rady Osiedla Płonia-Śmierdnica-Jezierzyce

z dnia 8 grudnia 2022 r.

w sprawie: wniosków do zmian  (w ramach rozpoczętej procedury przez Komisję ds. Inicjatyw Społecznych, Sportu i Młodzieży RM) Statutu Osiedla Miejskiego Płonia-Śmierdnica-Jezierzyce (Uchwała Nr XXIX/783/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r. oraz Uchwała Nr II/45/18 Rady Miasta dnia 18 grudnia 2018 r. zmieniająca – Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2017 r. poz. 2822, zm. z 2019 r. poz. 200)

Na podstawie §7 pkt 5 lit. b Statutu Osiedla (załącznik do Uchwały Nr XXIX/783/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Płonia-Śmierdnica- Jezierzyce  (D.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 2822 z 2017 r.)

Rada Osiedla Płonia Śmierdnica Jezierzyce uchwala, co następuje :

§ 1.

Wnioskuje o wprowadzenie do Statutu Osiedla Miejskiego Płonia-Śmierdnica-Jezierzyce następujących zmian:

  1. Wydłużenie obecnej kadencji rady osiedla o 7 miesięcy (w celu uniknięcia nałożenia się terminu wyborów samorządowych z wyborami do rad osiedli)
  2. Wprowadzenie zapisu pozwalającego na odwołanie radnego, który nie wykazuje (bez uznanego uzasadnienia przez Radę Osiedla) aktywności i nie uczestniczy w posiedzeniach
  3. Wprowadzenie zapisu dotyczącego trzymiesięcznego terminu przyjęcia mandatu przez radnego i możliwości odwołania radnego  w przypadku w przypadku przekroczenia tego terminu
  4. Wydłużenie możliwości opiniowania projektów uchwał do 30 dni
  5.  Wprowadzenie możliwości organizowania zdalnych posiedzeń rad osiedli wraz z możliwością podejmowania uchwał na posiedzeniach zdalnych w sytuacji prawnego ogłoszenia epidemii lub stanu wyjątkowego w Polsce
  6. Sprzeciwiamy się możliwości wprowadzenia wyborów do rad osiedli w formie elektronicznej

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Osiedla.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęc

                                                            Przewodniczący Rady Osiedla

                                                                                                                                               Henryk Jerzyk                                                                                                                                                  

Nr uchwały: 
90/22
Data uchwały: 
08/12/2022
Kadencja: 
2019-2024