Protokół z posiedzenia RO z dnia 23.11.22 r.

Nr aktu: 
13/22
Data posiedzenia: 
środa, 23 Listopad, 2022

PROTOKÓŁ NR 13/22

Z POSIEDZENIA RADY OSIEDLA PŁONIA-ŚMIERDNICA-JEZIERZYCE

 w dniu 23.11.2022

 

  1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad. 
  3. Zatwierdzenie protokołu z ostatniego posiedzenia Rady Osiedla w dn. 04.11.22 r.
  4. Sprawy przygotowania organizacji i list zaproszonych na Wigilię 2022 (Uchwała Nr 88/22
  5. Formy zaangażowania Rady Osiedla w zakresie SBO 2023.
  6. Stanowisko w sprawie przywrócenia „Dziecięcego Drzewka ”na placu rekreacyjno-sportowym ul Uczniowska-Kołbacka Uchwała Nr 89/22 do ZUK w sprawie przywrócenia Drzewka Dziecięcego na placu rekreacyjno sportowym (Ocean)
  7. Sprawy różna wolne wnioski.

Ad 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum  12 radnych.

Zebranie otworzył Przewodniczący Rady Osiedla i prowadził.

Ad .Przyjęcie porządku obrad –  przyjęto przez Radnych jednogłośnie.

Ad 3. Członkowie Rady Osiedla jednogłośnie zatwierdzili bez uwag protokół z ostatniego posiedzenia Rady Osiedla z dnia 04.11.2022

Ad 4. Rada Osiedla przygotowała listy zaproszonych seniorów i osób samotnych z osiedli Płonia, Śmierdnica, i Jezierzyce oraz z ul. Dobropole (Osetno Pole).Osoby biorące udział w Wigilii 2022 potwierdzają swoje przybycie. Członkowie Rady Osiedla osobiście rozniosą zaproszenia imienne na określony dzień i godzinę.

Ad 5. Formalne zaangażowania Rady Osiedla w zakresie SBO 2023 będzie polegało na informacji mieszkańców o temacie na który będziemy głosować. Jednocześnie zbieramy podpisy na ,,głosach papierowych” zatwierdzonych w Urzędzie Miejskim. Radny  Patryk Szyndlarewicz będzie udzielał informacji o dacie głosowania w formie papierowej lub internetowej

Ad 6. Rada Osiedla podjęła jednogłośnie  Uchwałę Nr 89/22 w sprawie odtworzenia „Drzewka Dziecięcego” które to  ZUK zlikwidował z placu rekreacyjno sportowego (Ocean). Drzewka iglaste można sadzić również w późnym okresie jesiennym gdy nie ma mrozów.

Ad 7. Zebranie Rady Osiedla odbędzie się 08.12.2022 .

Od Nowego Roku wszystkie zebrania Rady Osiedla będą odbywać się w środy o godz.1800 .

Protokołowała                                                                      Przewodniczący Rady Osiedla

Halina Parzych                                                                                     Henryk Jerzyk