Protokół z posiedzenia RO z dnia 22.09.2022

Nr aktu: 
10/22
Data posiedzenia: 
czwartek, 22 Wrzesień, 2022

PROTOKÓŁ NR 10/22

RADY OSIEDLA PŁONIA ŚMIERDNICA JEZIERZYCE

z dnia 22.09.2022 roku.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad. 
 3. Zatwierdzenie protokołu z ostatnie posiedzenia Rady Osiedla w dn. 15.09.22 r.
 4. Ostateczne dopracowanie organizacji i przebiegu Festynu ,,50-lecia włączenia Płoni, Śmierdnicy i Jezierzyc do Miasta Szczecin" .
 5. Sprawy różne, wolne wnioski.

Ad1. Otwarcie i stwierdzenie kworum

Zebranie odbyło się w siedzibie RO.

Zebranie otworzył i prowadził Przewodniczący RO.

Stwierdzono kworum - obecnych 10 Radnych na zebraniu.

Ad2. Przyjęto porządek obrad jednogłośnie.

Ad3. Zatwierdzono protokół obrad z ostatniego posiedzenia RO z dnia 15.09.2022.

 

 

ZA

SPRZECIW

WSTRZYMAŁO SIĘ

GŁOSOWANIE

10

-

-

 

Ad4. Ostateczne dopracowanie organizacji i przebiegu Festynu ,,50-lecia włączenia Płoni, Śmierdnicy i Jezierzyc do Miasta Szczecin

 1. Przewodniczący poinformował o wymaganych, zgodach oraz złożonych podaniach by uzyskać pozwolenie na organizację festynu. Wszystkie organa zostały poinformowane i nie przedstawiły żadnych przeciwskazań.  Uzyskano zgodę z UM w kwestii finansowej.
 2. Przewodniczący przedstawił listę imiennie zaproszonych gości na przedmiotowy festyn. Obecność Prezydenta Miasta Szczecin stoi pod znakiem zapytania. W przypadku nieobecności Prezydenta Miasta Szczecin na festyn przyjedzie Pan Michał Przepiera – Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin.
 3. Dodatkowo mieszkańcy Osiedla zostali poinformowani drogą elektroniczną oraz poprzez strony na Facebooku.
 4. W sprawach organizacyjnych omówiono między innymi następujące punkty:
  1. Tort - godzina dostarczenia; krojenia; rozdawania. Wyznaczono członków RO do tej czynności.
  2. Pani Agnieszka Marciniak omówiła plan rozstawienia namiotów oraz wystawców. Plan został przygotowany na wcześniejszej  wizji lokalnej.
  3. Omówiono kwestię poinformowania właścicieli aut zaparkowanych wzdłuż ulicy Kołbackiej.
  4. Zasilanie energetyczne ,,zamku” – OSP Śmierdnica

Ten punkt zawierał wszystkie techniczne aspekty festynu; czas rozpoczęcia przygotowań itd.

Na tym zakończono omawianie przygotowań do osiedlowego festynu.

Ad6. Sprawy różne, wolne wnioski.

Nie zgłoszono.

 

Na tym posiedzenie zakończono.

 

 

Protokółował                                                                                       Przewodniczący RO                Karol Chachuła                                                                                         Henryk Jerzyk

Sekretarz RO