Protokół z posiedzenia RO z dnia 08.12.22 r.

Nr aktu: 
14/22
Data posiedzenia: 
czwartek, 8 Grudzień, 2022

PROTOKÓŁ NR    14/22

Z POSIEDZENIA RADY OSIEDLA PŁONIA ŚMIERDNICA JEZIERZYCE

 w dniu 08.12.2022

  1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad. 
  3. Zatwierdzenie protokołu z ostatniego posiedzenia Rady Osiedla w dn. 23.11.22 r.
  4. Informacja o Spotkaniach wigilijnych w dniu 15 i 16grudnia 2022
  5. Aktualne zaangażowanie Rady Osiedla w SBO 2023.
  6. Uchwała nr 90/22 w sprawie rozpoczęcia procedury zmian w Statucie Rady Osiedla.
  7. Sprawy różna wolne wnioski.

Ad1. Otwarcie i stwierdzenie quorum -  11 radnych obecnych na zebraniu.

Zebranie otworzył Przewodniczący Rady Osiedla i prowadził.

W zebraniu uczestniczył Dzielnicowy Policji naszego Osiedla. Wszystkie sprawy dotyczące bezpieczeństwa na ulicach naszego osiedla zostały przekazane funkcjonariuszowi Policji.

  • Pan Romaniuk wskazał na brak umiejętności kierowców zatrzymywania się przed przejściem dla pieszych w okolicach szkoły. Nadmierna prędkość pojazdów na ulicy Piasecznej przy SP 28 grozi potrąceniami dzieci biegnących na przystanek autobusowy.
  • Radna J. Cymerman zapytała dzielnicowego gdzie dzwonić w razie gdy przez kilka dni nie widać sąsiadów, a światło włączone w mieszkaniu. Dzielnicowy na następnym zebraniu Rady Osiedla przedstawi drogę kontaktów w załatwieniu  spraw.

Ad2. Przyjęcie porządku obrad –  przyjęto przez Radnych jednogłośnie.

Ad3. Członkowie Rady Osiedla jednogłośnie zatwierdzili bez uwag protokół z ostatniego posiedzenia Rady Osiedla z dnia 23.11.2022

Ad4. Rada Osiedla zaakceptowała zaproszenia imienne dla osób uczestniczących w Spotkaniu Wigilijnym.

Ad5.  Formy zaangażowania Rady Osiedla w zakresie SBO 2023  polegają na szerokim informowaniu mieszkańców o projekcie SBO naszych strażaków na który apelujemy o głosowanie. Jednocześnie ułatwiliśmy zbieranie papierowych kart głosowania na SBO. Radny  Patryk Szyndlarewicz  udzielił informacji o możliwości głosowania w formie papierowej i internetowej. Część mieszkańców już głosowała internetowo a inni w formie papierowej.

Ad6. Rada Osiedla podjęła jednogłośnie Uchwałę Nr 90/22 w sprawie rozpoczęcia procedury zmian w Statucie Rady Osiedla.

Ad7. W roku 2023 wszystkie zebrania Rady Osiedla i posiedzenia Zarządu Osiedla będą odbywać się w środy od godz.1800.

Protokołowała                                                                   Przewodniczący Rady Osiedla

Halina Parzych                                                                               Henryk Jerzyk