Protokół z posiedzenia Rady Osiedla

Nr aktu: 
8/19
Data posiedzenia: 
czwartek, 19 Grudzień, 2019

PROTOKÓŁ NR  08/2019

RADY OSIEDLA PŁONIA-ŚMIERDNICA-JEZIERZYCE

z dnia 19.12.2019 roku.

 

Porządek Obrad

  1. Otwarcie i stwierdzenie kworum
  2. Ślubowanie nowej Radnej
  3.  Przyjęcie porządku obrad
  4. Zatwierdzenie protokołu z ostatniego posiedzenia Rady Osiedla z dn. 21 listopada 2019 r. 
  5. Problemy bezpieczeństwa na Osiedlu
  6. Ocena Spotkań ,,Osiedlowa Wigilia”
  7. Projekt Uchwały Rady Osiedla nr 27/19 w sprawie przyjęcia planu rzeczowo-finansowego na rok 2020
  8. Informacja o wynikach głosowania na Szczeciński Budżet Obywatelski oraz ocena naszego (Rady Osiedla) udziału w kampanii promocji i głosowania na nasze osiedlowe wnioski
  9. Informacja o planie pracy na I kwartał 2020 r. – harmonogram zebrań i dyżurów
  10. Sprawy różne, wolne wnioski

Ad1). Otwarcie zebrania przez Przewodniczącego. Stwierdzono kworum. Na zebraniu obecnych 9 radnych - lista obecności w załączeniu.

Ad2). Pani Agnieszka Marciniak – złożyła ślubowanie i oficjalnie przyjęła mandat Radnej Osiedla Płonia-Śmierdnica-Jezierzyce.

Ad3). Przyjęto porządek obrad – rezygnując z pkt. 8 – ponieważ wyników głosowania na SBO jeszcze nie opublikowano. Porządek wraz z zmianami  przyjęto jednogłośnie.

Ad4). Zatwierdzony jednomyślnie został protokół z ostatniego posiedzenia Rady Osiedla z dn. 21 listopada 2019 r. Protokół z ostatniego posiedzenia Rady z dnia 21.11.2019 przyjęto z małą poprawką: data sesji R.M – zmienić z 26.11.2019 na 17.12.2019.

Ad5). Problemy bezpieczeństwa na Osiedlu nie zostały omówione. Powód nieobecność na posiedzeniu przedstawicieli organów porządku (Policji oraz Straży Miejskiej).  

Ad6). Przewodniczący podziękował wszystkim Radnym za zaangażowanie w przygotowania do Osiedlowej Wigilii oraz za pomoc w trakcie uroczystości.

Na wigilię zostało zaproszonych 125 osób z Osiedla a uczestniczyło 117 osób. W pierwszy dniu (poniedziałek) w Wigilii uczestniczył Ks. Proboszcz D. Grygowski. W drugim dniu (wtorek) w Wigilii uczestniczył Ks. Proboszcz Wawrzyniec Sofianowicz.

Decyzją Przewodniczącego zostaną wywołane zdjęcia z tej uroczystości i zakupiony album jako pamiątka i dokumentacja na przyszłe lata.

Pan Sebastian Podziński wymienił kilka minusów organizacji, którym to w przyszłym roku można zapobiec. Minusy dotyczyły przede wszystkim samej organizacji pracy „kuchni” w lokalu w którym odbyła się uroczystość.

Pani Agnieszka Marciniak zaproponowała inne sposoby wyboru potencjalnych kandydatów na Wigilie w przyszłym roku, z których zdaniem Radnej - najlepszym jest ogłoszenie o planowanej uroczystości w Internecie (media społecznościowe/ strona www) wraz z podaniem numeru telefonu na który powinni się zgłaszać mieszkańcy chcący uczestniczyć w uroczystości.

Podczas dyskusji stwierdzono, iż sposób selekcjonowania mieszkańców powinien zostać taki jaki był w bieżącym roku. Radni Osiedla znają mieszkańców swojego miejsca zamieszkania  a zaproszenie mieszkańców osobiście stanowi doskonałą formę kontaktu oraz docenienia Seniorów Osiedla. Stwierdzono, iż w przyszłym latach powinny zostać zaproszone osoby które jeszcze nie miały okazji uczestnictwa w takiej uroczystości.

Ad7). Projekt budżetu jaki został przedstawiony przez Przewodniczącego jest podobny do mijającego 2019 roku z propozycją by przyszłym budżecie uwzględnić m.in.: 1000 zł na wydanie broszury. Zaproponowany temat broszury to opisanie pierwszych powojennych lat (byłej samodzielnej gminy do czasu włączenia do miasta Szczecin) rozwoju obecnego Osiedla Płonia-Śmierdnica- Jezierzyce. Tematyka i sposób zredagowania broszury pozostaje otwarty i  będzie przedmiotem dyskusji a następnie wiążących ustaleń Zarządu Osiedla.

Przy okazji omawiania planów na przyszły budżet Pani Agnieszka Marciniak zaproponowała zorganizowanie jarmarku świątecznego np. wielkanocnego lub bożonarodzeniowego. Przy tej okazji zakup pawilonu wystawowego, pod którym mieszkańcy mieliby okazję do zaprezentowania swoich wyrobów oraz  stworzenie „centrum” osiedlowego, na którym będą się odbywały osiedlowe  spotkania i imprezy.

Przewodniczący RO zaproponowałaby aby w przyszłym planie rzeczowym na rok 2020 Rady Osiedla w wypadku pozyskania środków finansowych od sponsorów dokonać modernizację „kręgu” znajdującego się obok siedziby RO, dofinansować organizację Dnia Dziecka 2020 roku oraz szukać sponsoringu na zakup dwóch namiotów na kiermasze-jarmarki.

Szczegółowe ustalenie (uchwalenie) planu finansowo-rzeczowego RO na 2020 r. będzie miało miejsce prawdopodobnie w marcu 2020; gdy będzie już znana dokładnie kwota dotacji dla RO z Komisji Inicjatyw Społecznych RM na 2020 rok.

W głosowaniu (7 radnych ‘’za” przy 9 obecnych - 2 było poza salą obrad) przyjęto plan finansowo-rzeczowy RO na rok 2020.

Ad9). W załączeniu Terminarz zebrań i dyżurów RO na I kwartał 2020 roku.

Ad10). Sprawy różne, wolne wnioski:

Radny Patryk Szyndlarewicz opisał  prośbę  o jaką została poproszona jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Śmierdnicy od Koordynator „ Szlachetnej Paczki” naszego regionu. Ustalono, że w przyszłym roku RO pomoże organizatorom „Szlachetnej Paczki” m.in. w wytypowaniu potrzebujących rodzin.

Omówiono sprawę Osiedlowej Strony RO na Facebooku;

Zgłoszono m.in. następujące pomysły: zorganizowanie w 2020 r. roku konkursu na iluminację domów (nieruchomości) na  ulicach na naszym Osiedlu.

Zaangażowanie mieszkańców w zgłaszanie nawet drobnych problemów do systemu Szczeciński Alert i do Radnych Osiedlowych.

Przy tej okazji Przewodniczący poinformował; iż otrzymał wiadomość, że koło naszej szkoły zostaną postawione na przystankach autobusowych wiaty – zapewnienie dyrektora ZDiTM.

 Na tym posiedzenie zakończono.

Protokółował                                                                                                        Przewodniczący RO               Karol Chachuła                                                                                                         Henryk Jerzyk

Sekretarz RO