Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2019

 

 

Uchwała nr 28/20

Zarządu Osiedla Płonia-Śmierdnica-Jezierzyce

z dnia 6 lutego  2020 r.

 

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok

 

Na podstawie § 24 ust. 1 pkt 2 i § 38 pkt 2 Statutu Osiedla (załącznik do Uchwały Nr XXIX/783/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Płonia-Śmierdnica- Jezierzyce  (D.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 2822 z 2017 r.)

 

Zarząd Osiedla Płonia Śmierdnica Jezierzyce uchwala, co następuje :

 

§ 1.

Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe z wykonania Budżetu Osiedla Płonia-Śmierdnica-Jezierzyce stanowiące załączniki nr 1 i nr 2 do Uchwały

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Osiedla

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

      

Skarbnik Rady Osiedla                                                        Przewodniczący Rady Osiedla

     Halina Parzych                                                                           Henryk Jerzyk                                                                                                                                                         

Nr uchwały: 
28/20
Data uchwały: 
06/02/2020
Kadencja: 
2019-2024