sprawozdanie z działalności Rady Osiedla i Zarzadu Osiedla za 2016r

Data sprawozdania: 
czwartek, 22 Czerwiec, 2017

                                                                                                                Szczecin 22.06.2017

SPRAWOZDANIE  Z DZIAŁALNOŚCI

RADY OSIEDLA PŁONIA ŚMIERDNICA JEZIERZYCE ZA 2016 ROK

Rada Osiedla liczy 15 radnych osiedlowych

Skład Rady

 

Zarząd Osiedla

Przewodniczący – Jakub Kalita

Zastępca  przewodniczącego – Czesław Owczarek

Skarbnik –Jadwiga Cymerman

Sekretarz -Halina Parzych

Członek zarządu – Konrad Luberadzki

Radni Rady Osiedla

Barbara Hreczuch

Joanna Paczkowska

Małgorzata Rusin

Zbigniew Stefaniak

Mariusz Więckowski

Zbigniew Romaniuk

Artur Jamrozik

Włodzimierz Kotwas

Mirosław Kowalewski

Henryk Żmuda

 

Rada Osiedla prowadzi swoja działalność zgodnie ze statutem. W każdy czwartek od godz. 18,00 w siedzibie Rady Osiedla ul. Pyrzycka 28 odbywają się zebrania Rady , posiedzenia zarządu osiedla i dyżury co jest zgodne z planem kwartalnym zatwierdzonym na posiedzeniu RO. Bardzo często uczestniczy radny Henryk Jerzyk, Straż Miejska, Policja (nasz dzielnicowy) wspólnie staramy się rozwiązywać problemy osiedla. Obecność radnych na zebraniach wynosi 82%, zarządu 98%. Rada Osiedla odbyła 11 zebrań zarząd 24 zebrania dyżurów w siedzibie rady osiedla odbyło się 12. RO podjęła 28 uchwał, wydano 9 opinii dotyczących dzierżawy gruntów lub nazw nowych ulic, lokalizacji nowych przystanków ul. Balińskiego.

W Radzie  Osiedla  działa Komisja Sportu i Rekreacji, przy Radzie Osiedla działa Klub Seniora który liczy 28 osób ., Rada wspiera ten Klub. Na działalność statutowa Rada otrzymała z budżetu miasta 18 863,00 zł,  Komisja Inicjatyw Społecznych  przyznała Radzie Osiedla 6000,00 zł co razem stanowi 24 863,00 zł . Środki finansowe zostały wydatkowane zgodnie z planem finansowym zatwierdzonym przez Radę Osiedla.  Planowane wydatki to 24 863,00 zł, wydano 24 333,00 zł wykonanie budżetu za 2016r wynosi 97,88%. Rada Osiedla zorganizowała sześć imprez integracyjnych dla mieszkańców : 

  Marzec – Rajd pieszy „Przywitanie Wiosny”  

Czerwiec – Festyn z okazji ” Dnia Dziecka”  

Sierpień – Festyn „Turniej Piłki Siatkowej” i zabawa do późnych godzin nocnych

Wrzesień – Festyn z okazji „Dnia Seniora” 

Listopad -  Rajd pieszy z okazji „Święta Niepodległości”

Grudzień -   Spotkanie wigilijne dla seniorów i osób samotnych

Rada Osiedla otrzymała z budżetu miasta 160 000,00zł z przeznaczeniem na małe inwestycje miejskie.

 Wykonano dodatkowe oświetlenie na Cmentarzu Komunalnym w Płoni, wykonano nową drogę dojazdową do Cmentarza, oraz bramę i furtkę od strony dużego parkingu przy ul. Ceramicznej.

Wykonano nowe oświetlenie ul. Tartacznej, wykonano nowy chodnik od ul Topolowej do mostu na rzece Płonia ul. Mostowa w Jezierzycach. Całkowity koszt tych inwestycji wyniósł ponad 180 000,00 zł.

 Rada Osiedla zorganizowała spotkanie z mieszkańcami dotyczące komunikacji Autobusowej częstotliwości kursowania i zmiany trasy linii 72 który jeździłby ul. Balińskiego i Piaseczną. Na terenie naszej Rady Osiedla są trzy place zabaw i obiekt rekreacyjno – sportowy. Wszelkie prace związane z utrzymaniem tych obiektów przejął Zakład Usług Komunalnych. Rada Osiedla w swoim budżecie nie ma środków finansowych na ich utrzymanie.

Rada Osiedla współpracuje z Klubem sportowym ISKIERKA, OSP w Szczecinie  Śmierdnicy, Klubem Kwadransowych Grubasów , Zespołem Szkół nr 11, Strażą Miejską, Policją naszym dzielnicowym, z proboszczami obu parafii,   a najbardziej cenimy współpracę z radnym Rady Miasta Henrykiem Jerzykiem. Dzięki zabiegom radnego Jerzyka podjęto remont sali gimnastycznej przy zespole szkół nr 11 oraz wykonano remont wielu ulic Kołbacka , Deszczowa, Stepowa, i inne.

 Bardzo dobra jest współpraca z WGKiOŚ który nadzoruje pracę Rady Osiedla. Cenimy dobra współpracę z firmami które wspierają Radę Osiedla podczas różnych imprez i festynów. Na tym zakończono sprawozdanie.

 

Przewodniczący Rady Osiedla

                                                                                                      Jakub Kalita