Przyjęcie Planu Rzeczowo - Finansowegona 2018r.

UCHWAŁA NR 80/18

RADY OSIEDLA PŁONIA ŚMIERDNICA JEZIERZYCE

z dnia 18 stycznia  2018 roku.

w sprawie:      przyjęcia  planu rzeczowo – finansowego na 2018 rok

 

Na podstawie §24 pkt 1Statutu Osiedla (załącznik do Uchwały Nr XXIX/783/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Płonia-Śmierdnica- Jezierzyce  (D.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 2822 z 2017 r.)

Rada Osiedla Płonia Śmierdnica Jezierzyce uchwala, co następuje :

§ 1.

Przyjmuje się  plan finansowy  na 2018 rok w wysokości 18 867,00 zł, z tego:

1)     diety przewodniczącego  4 770,00 zł,

2)     obsługa i funkcjonowanie Rad Osiedli  2 000,00 zł,

3)     działalność na rzecz mieszkańców 12 097,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.

§ 2

Ustala się szczegółowy zakres rzeczowy planu finansowego na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załączniki:

1.      Plan finansowy na 2018r.

2.      Szczegółowy zakres rzeczowy planu na 2018r.

 

      Skarbnik Rady Osiedla                                      Przewodniczący Rady Osiedla  

      Jadwiga Cymerman                                                              Jakub Kalita

Nr uchwały: 
80/18
Data uchwały: 
18/01/2018
Kadencja: 
2015-2019