Protokól z posiedzenia Rady Osiedla

Nr aktu: 
7/17
Data posiedzenia: 
czwartek, 10 Sierpień, 2017

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY OSIEDLA

PŁONIA ŚMIERDNICA JEZIERZYCE W DNIU  10 SIERPNIA  2017r.

 

Tematyka posiedzenia:

1.Przyjęcie  porządku obrad.  Uczestniczących 11 radnych

2.Zatwierdzenie protokołu z ostatniego posiedzenia Rady  Osiedla 22.06.2017r..

3. Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2017r. i podjęcie stosownej uchwały.

 4. Dokonać korekty w planie finansowym Rady Osiedla wprowadzając § 4220 zakup środków spożywczych wyodrębniony z § 4210 zakup materiałów i wyposażenia .Podjęcie stosownej uchwały.

5.Rozpatrzenie prośby p. Marka Pawlika zamieszkałego ul. Kurza 14 wydając opinię dotycząca dzierżawy gruntu część działki nr 51/1 i 52/3 obręb 4204 Szczecin ul. Buczynowa na cele ogrodniczo warzywnicze ,podjęcie stosownej uchwały.

6. Podjęcie uchwały o zorganizowaniu w dniu 23.09.2017 imprezy integracyjnej dla mieszkańców z okazji DNIA SENIORA.

 7. Informacja zarządu dotycząca wyposażenia placów zabaw ul. Abrahama i Klonowa w nowe urządzenia zabawowe –odbiór 07.08.2017 Koszt realizacji przedsięwzięcia montaż i strefa bezpieczeństwa  69 800 zł.

8. Różne sprawy wolne wnioski

*Wpłynęło pismo p. Jarosława Dąbrowskiego z ul. Relaksowej dotyczy zalewania ulicy przez wody opadowe. Pismo skierowano do WGKiOŚ.

* Wpłynęły pisma p. Sępika z ul. Wędrownej dotyczy problemów ww. ulicy –brak oświetlenia , chodnika, zarośnięte pobocza, dużo odpadów w lesie.

* omówienie przygotowań do Festynu w dniu 19.08.2017 (Cz. Owczarek, drużyny do siatkówki, catering, muzyka, ustawienie namiotów, ławek. Początek rozgrywek godz.15)

 

Zebranie prowadził przewodniczący Jakub Kalita   

1.      Porządek obrad przyjęty jednogłośnie

2.      Protokół z ostatniego zebrania 22.06.2017 przyjęty przy 1 głosie wstrzymującym

3.      Rada Osiedla po odczytaniu sprawozdania finansowego za I półrocze przez skarbnika osiedla podjęła Uchwałę Nr 66/17 z dnia 10.08.2017

4.      Rada Osiedla dokonała korekty w planie finansowym Rady Osiedla wprowadzając § 4220 zakup środków spożywczych wyodrębniony z § 4210 zakup materiałów i wyposażenia i podjęła Uchwałę Nr 67/17 z dnia 10.08.2017

5.      Rada Osiedla pozytywnie rozpatrzyła prośbę  p. Marka Pawlika zamieszkałego ul. Kurza 14 wydając opinię dotycząca dzierżawy gruntu część działki nr 51/1 i 52/3 obręb 4204 Szczecin ul. Buczynowa na cele ogrodniczo warzywnicze ,podjęła Uchwałę Nr 68/17 z dnia 10.08.2017.

6.      Rada Osiedla ustaliła termin festynu Dzień Seniora 23.09.2017 i podjęła Uchwałę Nr 69/17 z dnia 10.08.2017

7.      Przewodniczący poinformował o wyposażeniu placów zabaw przy ul. Abrahama i Klonowej w nowe urządzenia zabawowe

8.      * Pismo od p. Jarosława Dąbrowskiego z ul. Relaksowej  dot.  zalewania ulicy przez wody opadowe.

·        Omówienie przygotowań do Festynu w dniu 19.08.2017

·        Wpłynęły pisma od pana Sępika Wojciecha dot. braku oświetlenia ul. Wędrownej, nie wykoszonych poboczy, odpadów w kompleksie leśnym.

·         

                                                                                                                                                     Protokołowała

                                                                                                                                                    Halina Parzych