Protokół z posiedzenia Zarządu

Nr aktu: 
2016
Data posiedzenia: 
czwartek, 21 Kwiecień, 2016

ROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU OSIEDLA

PŁONIA ŚMIERDNICA JEZIERZYCE W DNIU  21 kwietnia   2016r.

 

 

Tematyka posiedzenia:

1.Przyjęcie  porządku obrad

2.Zatwierdzenie protokołu z ostatniego posiedzenia Rady Osiedla z dn.07.04.2016r

2. Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla za 2015 rok.

3. Uzgodnienie wydatków i zleceń – informacja do Urzędu Miejskiego WGKiOŚ

4. Zaopiniowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania ul. Stepowa.

5. Oferta firmy Czar Bajek na Dzień Dziecka.(05.06.2016)

6.Omówienie przesłanych informacji elektronicznie z UM, ZUK, ZDiTM.

           

Ad.1. Przyjęcie porządku obrad przez członków zarządu osiedla - jednogłośnie

Ad.2.Zatwierdzenie porządku obrad i protokołu z ostatniego posiedzenia Zarządu Osiedla.  Członkowie Zarządu  Osiedla obecni na posiedzeniu zaakceptowali jednogłośnie.

Ad.3. Przewodniczący przedstawił projekt sprawozdania z działalności Rady Osiedla za 2016r który został przyjęty przez zarząd jednogłośnie.

Ad.4. Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt miejscowego planu zagospodarowania terenu ul. Stepowa.

Ad5. Zarząd pozytywnie zaopiniował ofertę firmy Czar Bajek do prowadzenia zabaw na festynie Dzień Dziecka i przesłał do WGKiOŚ

Ad.6.Zarząd omówił przesłane informacje e-mailem i zajął stanowisko na ww. tematy.

 

                                                                                  Protokołowała                       

 Halina Parzych