Posiedzenie Rady Osiedla

Nr aktu: 
2016
Data posiedzenia: 
czwartek, 28 Kwiecień, 2016

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY OSIEDLA

PŁONIA ŚMIERDNICA JEZIERZYCE W DNIU 28 kwietnia   2016r.

 

Tematyka posiedzenia:

1.Zatwierdzenie porządku obrad i stwierdzenie quorum obecnych 10 radnych.

Na posiedzeniu obecny Radny H. Jerzyk

2.Zatwierdzenie protokołu z ostatniego posiedzenia Rady Osiedla z dn.31.03.2016r

3.Podjęcie uchwały o zorganizowaniu Festynu z okazji Dnia Dziecka w dniu 05.06.2016.

4.Podjęcie uchwały zatwierdzające sprawozdanie z działalności Rady Osiedla za 2015rok.

5. Podjęcie uchwały o dzierżawę gruntu na zasadzie cesji działka nr 213 przy ul. Pyrzyckiej 53.

6.Podjęcie uchwały wydanie opinii w sprawie projektu  Miejscowego Planu  Zagospodarowania  Przestrzennego   „ Śmierdnica - Stepowa” w Szczecinie

7. Informacje radnego o interpelacjach dot. naszego osiedla.

7. Sprawy różne wolne wnioski

 * Podziękowania p. Cz. Owczarkowi, K. Luberadzkiemu i W. Kotwasowi za wykonanie i zamontowanie bramek na placu zabaw ul. Topolowa

*Przygotowania do organizacji Dnia Dziecka (5 czerwca 2016r) wysłanie pism do sponsorów , pisma do WGKiOŚ o ubezpieczeniu i odtwarzaniu muzyki, zamówienie sanitariatu .

 

Zebranie prowadził przewodniczący Rady Osiedla p. Jakub Kalita

Ad.1. Przyjęcie porządku obrad przez członków Rady Osiedla  -  za 10 radnych.

Ad.2.Zatwierdzenie protokołu z ostatniego posiedzenia Rady Osiedla –  za 10 radnych .

Ad.3. Rada Osiedla zorganizuje Festyn z okazji Dnia Dziecka  i podjęła stosownąUchwałę 32/16 z dnia 28.04.2016r. za 10  radnych .

Ad.4.Rada Osiedla zatwierdziła i przyjęła sprawozdanie z działalności Rady Osiedla za 2015rok i podjęła stosownąUchwałę 33/16 z dnia 28.04.2016r. za 10  radnych.

Ad.5.Rada Osiedla wydała pozytywną opinię dot. dzierżawy gruntu dz. nr 213 przy ul. Pyrzyckiej 53 przekazanie dzierżawy nastąpi na zasadzie cesji wierzytelności i podjęła stosownąUchwałę 35/16 z dnia 28.04.2016r. za 10  radnych.

Ad.6Rada Osiedla pozytywnie zaopiniowała projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Śmierdnica –Stepowa” w Szczecinie  i podjęła stosownąUchwałę 34/16 z dnia 28.04.2016r. za 10  radnych.

 Radny Rady Miasta Henryk Jerzyk  poinformował radnych osiedlowych o interpelacjach składanych  w sprawach naszego osiedla.

 

 

 

                                                                                    Protokołowała                       

 Halina Parzych